‘చుక్కలాంటి అమ్మాయి…చక్కనైన అబ్బాయి’ లో తరుణ్, విమలారామన్

Image00003 Image00037 Image00036 Image00002 Image00004 Image00015 Image00017 Image00019 Image00023 Image00026 Image00039 Image00029 Image00030 Image00031