‘జోరు’ సెన్సార్ పూర్తి – ఈ నెల 7 న విడుదల

20X10-5 copy FullSizeRender 20X10-4 copy 20X10-6 copy 20X10-2 copy