‘నువ్విలా’ చిత్రానికి ‘ప్రయోక్త’ గా హాస్య కధానాయకుడు ‘సునీల్’