నేను నా కరుణామయుడు పుస్తకం ఆవిష్కరణ

SRI_5225

booklaunch1-nnk

SRI_5226

SRI_5229

SRI_5231

SRI_5232

SRI_5244

SRI_5248