‘మొండోడు’ చిత్రం షూటింగ్ ముగింపు రోజు విశేషాలు

5 pressmeet-mondodu6 21 1 10 12 16 3 11 12