రాష్ట్రపతి ‘ప్రతిభాభారతి’ నుంచి పద్మవిభూషణ్ స్వీకరిస్తున్న ‘అక్కినేని’

F