‘రామయ్యా…వస్తావయ్యా’ తొలి ప్రచార చిత్రం

design 001 copy still copy