‘ద కింగ్ అండ్ ద కమీషనర్’ సినిమా స్టిల్స్ అండ్ మేటర్