‘అంతకుముందు ఆ తరువాత’ ప్లాటినం డిస్క్ వేడుక

AMAT (8) platinumdisc-antakamunduaataruvaataDSC_04620070 DSC_04580068 AMAT (1) AMAT (2) AMAT (3) AMAT (4) AMAT (5) AMAT (6) AMAT (7) AMAT (9) AMAT (10) AMAT (12) AMAT (15) AMAT (16) AMAT (18) DSC_03630006 DSC_04480059 DSC_04490060 DSC_04510061 DSC_04640072