ఏప్రిల్ లో విడుదల అవుతున్న నితిన్, మీరాచోప్రా ల ‘మారో’