‘ఒంగోలుగిత్త’ లో రామ్,కృతి కర్బంద

6 8 11 7 1 10 4 5 2 3 9