‘కార్తికేయ’ చిత్రాన్ని విదేశాలలో విడుదల హక్కులు చేజిక్కించుకున్న ‘MAD’ (Movie Arts Den)

kartikeya 1 photo (8)