కుటుంబ ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకునే ‘లక్కీ’ : హీరో ‘శ్రీకాంత్’