‘గోపాల గోపాల’ ఆడియో విడుదల

RSK_1992 RSK_1993 audio-gopalagopala1 audio-gopalagopala2 audio-gopalagopala3 audio-gopalagopala4 audio-gopalagopala5 RSK_1990 RSK_1993 RSK_1997 RSK_2000 RSK_2002 RSK_2009 RSK_2012 RSK_2013 RSK_2016 RSK_2017 RSK_2019 RSK_2024 RSK_2027 DSC_0001 DSC_0005 DSC_0014 DSC_0018 DSC_0022 DSC_0040 DSC_0041 DSC_0049 DSC_0050 DSC_0074 DSC_0076 DSC_0079 DSC_0088 DSC_0091 DSC_0092 DSC_0094 DSC_0095 DSC_0096 DSC_0098 RSK_1819