‘జోరు’ ఆడియో ఈ నెల 5 న విడుదల

SRI_5247 SRI_9186 audio release press note FullSizeRender SRI_9652 copy SRI_9599 SRI_9684 copy SRI_1338 copy SRI_3805 copy SRI_4668 Edit 001 002 copy Copy 004 sandeep 2 sandeep sandeep0003 SRI_1196 copy