‘దాగుడుమూత దండాకోర్’ పాత్రికేయుల సమావేశం : మే 1 న చిత్రం విడుదల

DSC_7388 DSC_7387 pressmeet-dagudumutadandakor DSC_7389 DSC_7391 DSC_7394 DSC_7396 DSC_7400 DSC_7403 DSC_7404 DSC_7413 DSC_7414 DSC_7416 DSC_7417 DSC_7348 DSC_7351 DSC_7353 DSC_7354 DSC_7355 DSC_7359 DSC_7364 DSC_7365 DSC_7371 DSC_7373 DSC_7374 DSC_7376 DSC_7379 DSC_7381 DSC_7387 DSC_7388 DSC_7389 DSC_7397 DSC_7398 DSC_7405 DSC_7420 DSC_7422 DSC_7423 DSC_7424 DSC_7428 DSC_7429 DSC_7434 DSC_7437 DSC_7438 DSC_7439 DSC_7442