నేను – నా ‘పోస్టల్ స్టాంప్’: ఆంధ్రజ్యోతి

my stamp @ aj