ప్రేక్షకుల స్పందన చూసి ధ్రిల్ అయ్యాను : ‘సుడిగాడు’ నాయిక ‘మొనాల్ గజ్జర్’