‘బాద్ షా’ లో ఎన్టీఆర్

BADSHAH (2) BADSHAH (3) BADSHAH BADSHAH (1)