‘భక్తి’ టివి ఆధ్వర్యంలో జరిగిన కోటిదీపోత్సవం లో పాల్గొన్న ‘జనసేన పార్టీ అధ్యక్షుడు పవన్ కల్యాణ్’

DSC_2139 DSC_2140 DSC_2107 DSC_2106 DSC_2136 DSC_2137 DSC_2138 DSC_2090 DSC_2097 DSC_2072 DSC_2073 DSC_2060 DSC_2063 DSC_2031 DSC_1959 DSC_1960 DSC_1950 DSC_1880 DSC_1881 DSC_1882 DSC_1884 DSC_1886 DSC_1887 DSC_1848 DSC_1849 DSC_1850 DSC_1852‘bhakti