‘మాయదారి మల్లిగాడు’ కు జోడి గా ‘పూర్ణ’

sb photo (44)