‘మిధునం’లో బాలు,లక్ష్మి

DSC_16950001 DSC_17970002 DSC_40650006 DSC_41450007 DSC_47070010 DSC_49390011 DSC_49760012 DSC_51440013 DSC_52390014 DSC_53330016 DSC_53520017 DSC_54200018 DSC_56730020 DSC_56860021 DSC_57590022 DSC_58270023 DSC_58750024 DSC_59600026 DSC_59680027 DSC_59940028 DSC_73850032 DSC_74040033 DSC_74690034 DSC_75370035 DSC_76200036