‘మొండోడు’ మకుట చిహ్నం ఆవిష్కరణ

DSC_02370007 logolaunch-mondodu DSC_02410010 DSC_02430012 DSC_02220004 DSC_02510014 DSC_02550016 DSC_02590018 DSC_02780025 DSC_02820028 DSC_02950036 DSC_02830029 DSC_02840030 DSC_02850031 DSC_02990038 DSC_03000039