‘రామాచారి’(ఈడో పెద్ద గూధాచారి) లో వేణు.కమలిని ముఖర్జీ చిత్రాలు

_DSC0689 _DSC0702 ramachari-17mayDSC_0999 DSC_5471 DSC_5779 DSC_6006 DSC_6011 DSC_6051 DSC_6519 DSC_6572 DSC_6923 _DSC1088 DSC_6020 DSC_0661 DSC_0713 DSC_5553 DSC_8010 _KKK9959 DSC_0959 DSC_1019 DSC_9462 DSC_8522