‘శ్రీకాంత్’ హీరోగా ‘రాజమౌళి’ శిష్యుడు ఆర్.కే. చిత్రం