‘షాడో’ లో వెంకటేష్, తాప్సీ

SHADOW (1) SHADOW (62) SHADOW (55) SHADOW (56) SHADOW (60) SHADOW (61) SHADOW (69) SHADOW (72) SHADOW (73) SHADOW (65) SHADOW (66) - Copy - Copy SHADOW (67) SHADOW (2) SHADOW (5) SHADOW (6) SHADOW (64) SHADOW (7) SHADOW (15)