షూటింగ్ ముగింపు దశలో ‘నిఖిల్,స్వాతి’ ల ‘కార్తికేయ’ చిత్రం

BSR_0026 RAN_6426 photo (6)IMG_0092 BSR_6052 IMG_0567 RAN_6466 RAN_7190 RAN_7155 BSR_0466 RAN_6092 RAN_6187 RAN_6228 RAN_6367 RAN_6374 RAN_6480 RAN_6578 RAN_6849 RAN_7885 RAN_8065 RAN_8237