సంగీత దర్శకుడు ‘మాధవపెద్ది సురేష్’కు ‘సాలూరి’ప్రతిభా పురస్కారం

photo (5)