సందీప్ కిషన్, రాషిఖన్నా ల ‘జోరు’ తొలి ప్రచార చిత్రాలు, విశేషాలు

SRI_6790photoSRI_4737SRI_6256 SRI_6302 SRI_6312 SRI_6460 SRI_6788 Still 2 Still 3 Still 4