‘సీతమ్మ వాకిట్లో …సిరిమల్లె చెట్టు’ ప్రచార చిత్రాలు

4x8-1 4x8-2 4x8-3 4x8-4 8x12-1 8x12-2 8x12-3 8x12-4 8x12-5 8x12-6 8x12-6 10x20-1 10x20-2