‘అంతకుముందు ఆ తరువాత’ ట్రిపుల్ ప్లాటినం డిస్క్ వేడుక

tripleplatinumdisc-amat AMAT (9) AMAT (14) AMAT (25) AMAT (29) AMAT (30) AMAT (31) AMAT (32) AMAT (33) AMAT (38) AMAT (40) AMAT (42) AMAT (43) AMAT (44) AMAT (49) AMAT (50) AMAT (51) AMAT (52) AMAT (53) AMAT (54) AMAT (56) AMAT (57) AMAT (58) AMAT (59)_MG_9711 _MG_9600 _MG_9688 _MG_9717 _MG_9681